Wyciąg z ustawy o szkolnictwie wyższym

 Wyciąg z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 13.
1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

1)  kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności   niezbędnych w pracy zawodowej;
2)  wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4)  kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5)  upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i in-formacyjnych;
6)  prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7)  stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8)  działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9)  stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być tak-że uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w za-kresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.

metryczka


Wytworzył: Janusz Białowąs (31 października 2009)
Opublikował: Janusz Białowąs (31 października 2009, 18:08:33)

Ostatnia zmiana: Joanna Baranowska (6 lutego 2013, 14:17:43)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1689